Algemene voorwaarden NPAL

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor bedrijven die deelnemen aan activiteiten die de stichting NPAL (hierna NPAL) voor haar Directeurenplatform en clusters organiseert.

1. Doelstellingen
NPAL is een onafhankelijke zakelijke organisatie gericht op kennisoverdracht binnen de noordelijke industrie op het gebied van productiviteitsverbetering. NPAL organiseert het Directeurenplatform en verbeterclusters en biedt deelnemende bedrijven daarmee een supportstructuur om van elkaar en met elkaar te leren om daarmee hun verbeterambities merkbaar en meetbaar te realiseren en te versnellen. Voor de inbreng van extra kennis en ervaring worden kennisinstellingen, voorbeeldbedrijven en inhoudelijk deskundigen ingeschakeld.
Met deze activiteiten draagt NPAL ook bij aan industriepromotie van onze regio.

2. Doelgroep
De primaire doelgroep van NPAL zijn industriële bedrijven (productiebedrijven plus technische dienstverleners) in Noord-Nederland: provincies Groningen, Fryslân, Drenthe, en sinds 2013 ook Overijssel en Gelderland.

3. Deelname
Deelname gaat in nadat hierover gesprekken hebben plaatsgevonden tussen NPAL en de potentiële deelnemer, vanaf het ogenblik dat het bedrijf zich naar aanleiding van die gesprekken schriftelijk per brief of mail heeft aangemeld bij NPAL. Deelname wordt telkens stilzwijgend met één jaar verlengd, tenzij opzegging heeft plaatsgevonden voor het einde van het kalenderjaar.

4. Vertegenwoordiging
Het deelnemende bedrijf wordt in de clusterbijeenkomsten vertegenwoordigd door een vaste contactpersoon. Afhankelijk van de daarover gemaakte afspraken met de deelnemers van betreffende activiteit kan de contactpersoon zich laten vergezellen door 1 à 2 introducees.

5. Organisatie activiteiten
Geplande activiteiten zijn in beginsel enkel toegankelijk voor deelnemers van NPAL.
Deelnemers ontvangen voor iedere activiteit tijdig een uitnodiging met het verzoek zich voor de activiteit aan te melden. NPAL houdt zich het recht voor een activiteit te cancelen als bijvoorbeeld het aantal deelnemers te gering is. Deelnemende bedrijven worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

6. Deelnemersbijdrage
Per jaar is elke deelnemer een deelnemersbijdrage verschuldigd die door NPAL voor betreffende activiteit is vastgesteld. Als een bedrijf zich in de loop van het jaar aansluit bij een bepaalde activiteit, wordt de deelnemersbijdrage naar rato berekend vanaf de start van het eerstvolgende kwartaal.

7. Facturering
Facturering vindt plaats aan het begin van een nieuw kalenderjaar. Bij nieuwe deelnemers vindt facturering plaats aan het begin van het eerste kwartaal waarover de deelnemersbijdrage is berekend.

8. Beëindiging deelname
Uiterlijk eind november van het lopend jaar kan de deelname met ingang van het nieuwe jaar schriftelijk (per brief of mail) worden opgezegd.
Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie van de deelnamebijdrage plaats, tenzij daarover anders wordt besloten door de directie van NPAL.
De deelname kan eenzijdig en per onmiddellijke ingang door NPAL worden beëindigd indien zich daarvoor zwaarwegende ontwikkelingen hebben voorgedaan die in de ogen van NPAL een dergelijk besluit rechtvaardigen.

9. Aansprakelijkheid
NPAL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade van deelnemers als gevolg van activiteiten die door de deelnemer zijn geïnitieerd naar aanleiding van kennisuitwisseling die in het Directeurenplatform of de verbeterclusters heeft plaatsgevonden.

10. Privacy
NPAL stelt bedrijfsgegevens en persoonsgegevens niet ter beschikking aan derden en verleent geen toestemming aan derden om gebruik te maken van deze zonder daarvoor voorafgaand toestemming te vragen.