VGM CLUSTER

Uit de praktijk en uit onderzoek blijkt dat de (noordelijke) industrie goed presteert op het vlak van Veiligheid. De veiligheidsprestaties verbeteren terwijl de processen tegelijkertijd steeds complexer worden. 

Niettemin kijken de overheid en omwonenden zeer kritisch naar deze productiebedrijven. Voor de noordelijke industrie is de uitdaging om het huidige veiligheidsniveau in elk geval vast te houden en waar mogelijk op onderdelen verder te verbeteren. Niet alleen doordat de overheid dat verwacht en vanwege de belangen van omwonenden, maar vooral vanuit het belang van de eigen medewerkers. Daarnaast is het onze opvatting dat door het werken aan veiligheid ook de prestaties op andere terreinen verbeteren.

De pijlers van het VGM Convenant krijgen vorm in de activiteiten van het cluster: We zien in het noorden verschillende kansen op het vlak van VGM, zoals het vergroten van de veiligheid in de keten van uitbesteder en contractors en het versterken van de veiligheidscultuur in bedrijven. In de keten gaat het om het verbeteren van de samenwerking door werkprocessen beter op elkaar af te stemmen, door de kennis van elkaars processen te vergroten en door maximaal gebruik te maken van elkaars kwaliteiten. We richten ons hierbij op veiligheid op plantniveau.

Van elkaar en met elkaar leren vereist dat deelnemers elkaar kennen, zodat ze weten wie welke kennis heeft en wij het leren kunnen versnellen. Ook het inbrengen van nieuwe kennis is belangrijk. Hier schenken we in bijeenkomsten extra aandacht aan.

De relatie met de overheid (toezichthoudende instanties zoals de Veiligheidsregio, de Omgevingsdienst, de Inspectie SZW) willen we verbeteren door de dialoog tussen beide partijen te faciliteren. Bij de dialoog met de overheid vertrekken we vanuit het gezamenlijke belang, namelijk het verbeteren van de veiligheid bij de noordelijke bedrijven.

‘Wat je merkt is dat er bij de deelnemers verschillende opvattingen over veranderen bestaan,
maar dat de interactie en discussie hierover als zeer waardevol wordt ervaren.’
Eddy Rosendaal

VGManagersoverleg

Het cluster komt vier keer per jaar bij elkaar voor het VGManagersoverleg. Deze bijeenkomsten worden bij één van de deelnemende bedrijven georganiseerd. Elke keer staat er een thema centraal dat wordt voorbereid door de inhoudelijk deskundige en één of meer deelnemers plus de clustermanager van NPAL.

Workshops, Verbetergroepen en Werkgroepen

Naast de plenaire bijeenkomsten, organiseren we workshops, werkgroepen en verbetergroepen over actuele en relevante thema’s, bijvoorbeeld over veranderende wetgeving, anderstaligen en Chroom 6.

Dialoogmiddag en RondeTafelDiscussie

Eén keer per jaar organiseren we een dialoogmiddag met de overheid. Ook organiseren we eens per jaar een bijeenkomst voor alle noordelijke BRZObedrijven. De directeuren houden we betrokken door jaarlijks één of twee RondeTafelDiscussies te organiseren.

INHOUDELIJK DESKUNDIGE

eddyrosendaal

Eddy Rosendaal

Eddy Rosendaal is zelfstandig organisatieadviseur. Wat hem boeit zijn lastige vraagstukken die alle facetten van het organiseren raken. Het verbeteren van resultaten staat centraal. Samen met het managementteam pakt hij aan wat nodig is om deze te verbeteren. Dat kan gaan over de harde kanten, zoals de werkprocessen, de organisatie of de besturing. Vaak echter, is ook de dynamiek in het managementteam en het individuele leiderschap aan de orde. Zijn achtergrond als bedrijfskundig ingenieur en als veranderkundige en zijn ruime ervaring als organisatieadviseur helpen hem om samen met het team de nodige stappen te zetten. Het blijven ontwikkelen, het verleggen van grenzen en het daarbij stappen uit de comfortzone is belangrijk voor Eddy. Hij gelooft dat iedereen kan leren van iedereen. Dat ziet hij als de uitdaging binnen NPAL.

DEELNEMERS

Altrad Hertel Drachten
Avebe Veendam
BASF Nederland Heerenveen
Beenen Heerenveen
Cosun Beet Company Groningen
Delamine Delfzijl
Electric Glass Fiber NL, B.V. Hoogezand
ENGIE Services Noord Roden
Friesland Campina Bedum
Frisia Zout Harlingen
Gasunie Groningen
IJssel Technologie Zwolle
Kisuma Chemicals Veendam
Mobacc Group Veendam
Motip Dupli Wolvega
Nederlandse Aardolie Maatschappij Assen
Nouryon Industrial Chemicals
Plixxent Foxhol
Reym Industrieel Reinigen Veendam
RoyalHaskoningDHV Groningen
Stork Technical Services Nederland Groningen
Swedish Match Lighters Assen
Teijin Aramid Emmen
Teijin Aramid Delfzijl
Vattenfall (voorheen NUON) Eemshaven
Verwater Industrial Services Noord Oost
Visser & Smit Hanab Veendam

Programma

VGManagersoverleg
De plenaire bijeenkomsten, het  VGManagersoverleg, wordt vier keer per jaar georganiseerd. In deze bijeenkomsten komen thema’s aan bod die voor alle bedrijven in het cluster  relevant zijn, zoals Veiligheidscultuur en gedrag, Ageing en Leren van incidenten.

Dialoogmiddag
De overheid en de industrie hebben het gemeenschappelijke belang om te zorgen voor een veilige werk- en leefomgeving. Toch lijken beiden elkaar tijdens inspecties niet altijd te begrijpen. Tijdens de Dialoogmiddag gaan we open met elkaar in gesprek, zodat beide partijen meer begrip hebben voor elkaars rol en positie en werken we aan een betere onderlinge samenwerking.

VG Contractors & VG BRZO
De verbetergroepen Contractors en BRZO zijn onderdeel van het VGM Cluster. In deze twee verbetergroepen zitten de contractors en BRZO-bedrijven uit het cluster. In speciale bijeenkomsten geven zij aandacht aan onderwerpen die specifiek voor deze bedrijven van toepassing zijn.

Voor meer informatie:

Iris Overeem

overeem@npal.nl

06 835 940 84