Binnen NPAL hebben we uitgebreide ervaring op gedaan in het organiseren van clusters waarin we deelnemers samenbrengen onder leiding van een inhoudelijk deskundige. Het uitgangspunt is het bieden van een supportstructuur waarbij deelnemers van elkaar en met elkaar kunnen leren, om zo bedrijven te helpen sneller, beter en goedkoper te verbeteren. Deze manier van werken noemen we de NPAL Methode, hieronder beschreven in zeven kernwoorden:

Verbeterclusters

Centraal in de methode staan de ‘verbeterclusters’. Dit zijn groepen van bedrijven die van en met elkaar leren. Daadwerkelijk doen is hierbij het uitgangspunt. We organiseren plenaire bijeenkomsten met onderwerpen die voor de hele groep van belang zijn, workshops en werkgroepen met onderwerpen die voor een aantal deelnemers van belang zijn. Hierdoor zijn we in staat om per deelnemer maatwerk te leveren.

KENNISCIRCULATIE

Elk bedrijf heeft punten die al goed ontwikkeld zijn en punten die verbeterd kunnen worden. In de clusters stimuleren we bedrijven hun kennis en ervaring met elkaar te delen. Die kennisuitwisseling vindt plaats tijdens de discussies maar ook tijdens bijvoorbeeld een rondleiding door de fabriek. Door met andere ogen bij elkaar in de keuken te kijken worden de leerpunten duidelijk, en krijgen de deelnemers oplossingen aangereikt die bij andere bedrijven al hun waarde hebben bewezen.

Vertrouwen

In het cluster wordt elk bedrijf vertegenwoordigd door een of twee vaste deelnemers. Afhankelijk van het onderwerp kunnen de deelnemers zich laten vergezellen door collega’s die bij dat onderwerp betrokken zijn. We werken dus met een min of meer vaste groep. Dit is belangrijk omdat hierdoor onderling vertrouwen wordt opgebouwd waardoor het mogelijk wordt om ook gevoelige onderwerpen met elkaar te bespreken. Er ontstaat meer diepgang in de discussies.

Merkbaar en meetbaar verbeteren

Deelname aan een verbetercluster is niet vrijblijvend; het doel is om de productiviteit merkbaar en meetbaar omhoog te brengen. Om resultaten te kunnen boeken, verwachten we van de deelnemers commitment, uitgedrukt in tijd, geld en projecten:
• projecten om de kennis, ervaring en inzichten concreet toe te passen binnen de eigen organisatie;
• tijd voor het uitvoeren van verbeterprojecten, én om actief in het cluster mee te doen;
• geld om externe deskundigen in te schakelen bij de uitvoering van verbeterprojecten en geld om deelname aan het cluster te bekostigen.
NPAL begeleidt en regisseert, mobiliseert deskundigheid, werft bedrijven met aanvullende competenties, maar het uiteindelijke resultaat wordt bepaald door uw eigen inzet en inbreng.

Assessmenttool

Om de sterke en verbeterpunten scherper in beeld te krijgen streven we ernaar gebruik te maken van een assessmenttool. Met deze redelijk objectieve ‘nulmeting’ krijgen deelnemers inzicht in de prestaties op het gebied van productiviteit. De uitkomst helpt bij het maken van verbeterplannen. Daarnaast geeft het ook inzicht in de prestatie ten opzichte van andere bedrijven binnen en buiten het cluster. Door deze ‘meting’ periodiek te herhalen krijgt het bedrijf inzicht in de mate van verbetering.
Bij de uitvoering van de metingen betrekken we ook de andere deelnemers uit het cluster. Dit levert voor alle partijen extra leerpunten op.

Externe kennis

We hebben nauwe banden met kennisinstellingen, voorbeeldbedrijven en externe adviesbureaus in onze regio en daarbuiten. Zo werken we goed samen met de Rijksuniversiteit Groningen, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Hanzehogeschool Groningen, Windesheim Zwolle en Noorder-
poortcollege. Maar ook met Universiteit Twente en TNO. Waar nodig of wenselijk betrekken we deskundigen van deze instellingen bij de vraagstukken die we in de verbeterclusters tegenkomen.
In de jaarprogramma’s van de clusters zit altijd een bezoek aan een voorbeeldbedrijf. De discussie met de specialisten van deze bedrijven kan het kennisniveau in het cluster een welkome duw omhoog geven.

Verbeterplannen

Gevoed door de assessments formuleren bedrijven verbeterplannen. In het cluster houden we de vinger aan de pols over de voortgang hiervan en praten we over de feitelijke implementatie. De resultaten worden in het cluster besproken. Wat zijn de valkuilen, waar loop je tegen aan? Hoe heb je het opgelost, welke slimme ideeën heb je toegepast?

‘horen = vergeten, zien = onthouden, doen = begrijpen’
Confucius (551 v. Chr.)