Januari 2019

Bekijk deze e-mail in uw browser

LinkedIn

Website

Nieuwsbrief

Zo aan het begin van 2019, als de strategiessessies van de clusters geweest zijn en de jaarprogramma’s weer vorm beginnen te krijgen, is het ook goed om even terug te blikken op het voorgaande jaar. We kijken terug op een geslaagd 2018, waarin we veel mooie bijeenkomsten hebben gehad met hele diverse thema’s. Natuurlijk hopen we er het komende jaar samen met jullie weer net zo’n succes van te maken!

In deze eerste nieuwsbrief van 2019 lichten we de belangrijkste thema’s en het laatste clusternieuws toe. Ook komen weer een aantal best practices aan bod en we schenken aandacht aan de Masterclasses Industrie 4.0

Volg ons ook op LinkedIn om op de hoogte te blijven van onze (cluster)activiteiten!

Save the date!

In verband met de afwezigheid van Folkert verplaatsen we het NPAL-jubileum naar de tweede helft van dit jaar. We vieren daarom ons jubileum op 12 december 2019. TOP-spreker Patrick van Veen zal vertellen over de link tussen management en biologie. Daarnaast wordt ook de NPAL agenda 2019-2023 toegelicht. Later worden hiervoor officiële uitnodigingen verstuurd, maar de datum kun je alvast aanpassen in de agenda!

Kort nieuws

  • Het NPAL team heeft een nieuwe samenstelling. Folkert zal zeker tot de zomervakantie afwezig zijn. Zijn broer Auke Piet van der Meulen neemt tot die tijd gedeeltelijk de honneurs waar. Daarnaast is Carlijn Veenhuis vanaf januari NPAL komen versterken. Het team bestaat nu uit Auke Piet, Iris en Carlijn.

           

Auke Piet van der Meulen          Iris Overeem                         Carlijn Veenhuis   apmeulen@npal.nl                     overeem@npal.nl               veenhuis@npal.nl

M: 0650670787                                M: 0683594084                                M: 0613585623

Terugblik 2018

  • Het Lean6Sigma en het QRM cluster hadden in 2018 voor het eerst een gedeeltelijk gezamenlijk programma. Deze opzet is goed bevallen en daarom is besloten om dit jaar het programma geheel samen te voegen, met zowel Lean6Sigma als QRM thema’s. Naast de plenaire bijeenkomsten organiseren we workshops waaraan ook andere collega’s mogen deelnemen.
  • Het cluster Procesindustrie had in 2018 een Management Development programma. Tijdens de clusterbijeenkomsten kwamen verschillende thema’s aan bod, zoals zelfreflectie en communicatiestijlen. De reacties hierop waren positief en ook komend jaar zal daar regelmatig opvolging aan gegeven worden. Daarnaast wordt ‘ketensamenwerking’ dit jaar hèt centrale thema voor het cluster, dus hoe kunnen we de samenwerking tussen opdrachtgevers en contractors op allerlei aspecten versterken?
  • Ook binnen het cluster VGM is er afgelopen jaar aandacht besteed aan het verbeteren van de samenwerking tussen contractors en uitbesteders. De werkgroep de Veilige Plant heeft afgelopen jaar gewerkt aan een ‘NPAL-methodiek’, waarmee uitbesteders en contractors op basis van gelijkwaardigheid systematisch samenwerken aan de veiligheid op een plant. In 2019 gaan we deze methodiek verder ontwikkelen.
  • In een eerdere nieuwsbrief hebben we al aandacht geschonken aan het Knostermodel. Komend jaar wordt dit model toegepast in pilots bij een aantal bedrijven uit het cluster WCManagement. Het Knostermodel vormt de basis voor het cluster voor continue verbeteringen binnen de eigen organisaties. Meer weten over het Knostermodel? Klik hier.
  • Afgelopen jaar is de term eigenaarschap regelmatig voorbij gekomen in de verschillende clusters, in het bijzonder in het cluster en de community Duurzame Inzetbaarheid. In het cluster Duurzame Inzetbaarheid werken een aantal deelnemers in een werkgroep aan het thema eigenaarschap. De basis daarvoor is het ‘Wiel van Eigenaarschap’, dat samen met de deelnemers wordt toegepast en verbeterd door middel van enkele pilots. De werkgroep heeft als doel om te kijken welke randvoorwaarden nodig zijn voor meer eigenaarschap in de eigen organisatie.

Cluster Industrie 4.0

Voor het cluster Industrie 4.0 zijn er in 2018 verkennende bijeenkomsten geweest. Hieruit is gebleken dat er een aantal bedrijven zijn die graag deel willen nemen aan het nieuw op te richten cluster. Verder zijn er thema’s en onderwerpen geïnventariseerd die besproken kunnen worden tijdens vervolg bijeenkomsten. Komend jaar worden er vijf masterclasses georganiseerd voor geïnteresseerde bedrijven. Tijdens elke masterclass staat er een thema centraal dat toegelicht wordt door een deskundige. Daarnaast laat het gastbedrijf zien hoe zij de theorie in praktijk gebracht hebben.

 

Interesse?
Niet bij de verkenningsbijeenkomst geweest, maar wel geïnteresseerd in deelname aan de masterclasses? Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Auke Piet van der Meulen.
M: apmeulen@npal.nl ; T: 06 50670787

NPAL Werkwissels

Afgelopen jaar hebben 21 bedrijven meegedaan aan de werkwissels. Inmiddels hebben al een groot aantal wissels plaatsgevonden en worden de laatste wissels ingepland. De eerste reacties naar aanleiding van de wissel zijn positief. Veel deelnemers zijn enthousiast over de opgedane ervaringen. Het is ontzettend leerzaam om eens in de keuken van iemand anders te kijken. Daarnaast herkennen de deelnemers zich regelmatig in de worstelingen van de ontvangende bedrijven. Na afloop van de wissels zijn er in veel gevallen ook weer nieuwe vervolgafspraken gepland en in een enkel geval levert de wissel zelfs een duurzame samenwerking op! Op korte termijn wordt er een enquête gestuurd naar alle werkwissel deelnemers. Hiermee worden de wissels grondig geëvalueerd en deze uitkomsten zullen gebruikt worden om de werkwissels in 2019 nog beter te laten verlopen. Klik hier voor meer informatie.

KIEK 3

In 2018 is het derde KIEK project afgerond. De deelnemende bedrijven waren Marne Mosterd, QSIL, PPG Industries Chemicals Delfzijl, Suiker Unie en Teijin Aramid Emmen. De afgelopen 2 jaar hebben de KIEK deelnemers assessments bij elkaar afgenomen. Deze vonden plaats onder de deskundige begeleiding van Jan van Wijk en gebeurden aan de hand van de World Class Management principes. De laatste assessments en de follow-up gesprekken met alle deelnemers vonden in 2018 plaats. Doordat er met andere ogen naar het reilen en zeilen van het bedrijf gekeken wordt, ontstaan er bijzonder veel verrassende inzichten die leiden tot verbeterpunten en concrete suggesties om die verbeterpunten aan te pakken. In lijn met de voorgaande edities hebben we afgelopen jaar KIEK3 afgesloten met louter enthousiaste deelnemers die terugkijken op een leerzaam project. Voor meer info over KIEK klik hier.

Best Practices

Friesland Campina – Gezamenlijke RI&E

Operators bij Friesland Campina worden uitgedaagd om actiever deel te nemen aan het in kaart brengen van de risico’s van hun werkzaamheden. Dit om het veiligheidsbewustzijn te vergroten en als bedrijf een beter inzicht te krijgen in de bestaande risico’s. In samenwerking met operators wordt de risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opgesteld en krijgt deze een eigenaar. Hierdoor blijven medewerkers betrokken bij het continue meedenken over de risico’s en worden nieuwe risico’s ontdekt. Tevens wordt er nagedacht over initiatieven ter verbetering van de veiligheid op de werkplek. Lees meer

NAM – FPAL database

De First Point Assessment database (FPAL-database) bevat alle informatie die relevant is voor een uitbesteder bij contractorselectie. Bij de NAM worden contractors verplicht gesteld zich te registreren in de FPAL-database. Vervolgens wordt de ingevoerde informatie geverifieerd door een externe partij een tweedaagse audit uit te laten voeren. Hierdoor beschikt NAM over een duidelijk en betrouwbaar overzicht van de prestaties van contractors. Tegelijkertijd kunnen ook contractors hun scores inzien en vergelijken met anderen. Elke 2 jaar vindt er een nieuwe controle plaats zodat de informatie up-to-date blijft . Aan het einde van de contractperiode of tijdens de contractduur (afhankelijk van de duur) evalueren de uitbesteder en contractor gezamenlijk de scores van de contractor. Lees meer

Verwater – Effectief vastleggen van processen en procedures

Door een nieuw beheerssysteem te gebruiken, creëert Verwater meer structuur en overzicht voor de gebruikers. Procedures zijn nu makkelijker te vinden door processen onder te verdelen in verschillende hoofdstukken. Gebruikers hoeven niet lang meer te zoeken voordat ze een procedure gevonden hebben. Bovendien wordt er een proceseigenaar aangesteld die ervoor moet zorgen dat eventuele wijzigingen doorgevoerd worden in het systeem. Alle gebruikers kunnen eenvoudig digitaal een melding maken van een veranderde procedure of andere wijziging, zodat de proceseigenaar deze kan aanpassen. Op deze manier blijven medewerkers actief meedenken en een scherpe focus houden op procedures. Lees meer

Share

Share

+1

Forward

Wilt u reageren op onze nieuwsbrief?
Ons e-mailadres is:
info@npal.nlU ontvangt deze nieuwsbrief omdat u deelnemer bent van een van de NPAL clusters of community’s, of omdat u op een andere manier een relatie heeft met NPAL. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, klik dan hier.

Copyright © 2017 NPAL, All rights reserved.


 

 

This email was sent to *|EMAIL|*

why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences

*|LIST:ADDRESSLINE|**|REWARDS|*