Beschrijving

Om goed gebruik van de LMRA te stimuleren is een programma ingevoerd onder de noemer ‘Veilig werken? Zeker weten!’. De daaraan gekoppelde beloning is gericht op het goed inzetten van de LMRA, en uiteindelijk op het voorkomen van ongevallen. Een LMRA helpt om de kans op incidenten te verkleinen, doordat risico’s in kaart worden gebracht, aangepakt en beheerst. De medewerkers die ‘verantwoordelijkheid hebben genomen voor veiligheid’ worden beloond. De beloning bestaat uit een cheque van 500 euro, welke te besteden is aan een goed doel. De medewerkers mogen zelf een goed doel kiezen, maar de Algemene Nut Beoogde Instellingen (ANBI) lijst is leidend. Op deze lijst staan de instellingen die gebruik mogen maken van deze schenking. Voor het schenken van de cheque is een gestandaardiseerd werkproces opgesteld.
Iedereen die een LMRA heeft uitgevoerd, anders dan de uitvoerende medewerker, kan dit indienen bij de commissie van beoordelaars om een kans te maken op de beloning. De medewerker moet zelf de LMRA goed hebben uitgevoerd. De commissie komt maandelijks bijeen om alle voorstellen te beoordelen aan de hand van een aantal criteria. Vragen die daarbij gesteld worden zijn: is er direct ingegrepen bij een afwijking en behoorde de maatregel niet bij de uitvoering van de functie? Bij een gunstige beoordeling wordt een cheque beschikbaar gesteld.
Via de afdeling communicatie wordt de medewerker op de hoogte gesteld en wordt een afspraak gemaakt met het goede doel waaraan de cheque wordt overhandigd. Van de overhandiging wordt een foto gemaakt.
Beloonde acties worden gepubliceerd op het intranet. Medewerkers kunnen door middel van een like-knop en reactie hun waardering voor hun collega laten blijken.

Aanleiding(en)
De aanleiding voor ‘Veilig werken? Zeker weten!’ was het verzoek van de Raad van Commissarissen om veiligheid op een positieve manier onder de aandacht te brengen bij de medewerkers. Het gebruik van de LMRA wordt gestimuleerd, omdat het goed toepassen van de LMRA naar verwachting ongevallen en incidenten kan helpen voorkomen.
Het programma is bedoeld voor operationele medewerkers, (onder)aannemers, ingehuurde medewerkers en direct leidinggevenden.

Effect(en)
Het is lastig om aan te tonen dat sinds de invoering van dit programma veilig gedrag is vergroot, omdat dit moeilijk meetbaar is. Ook is het lastig om de daling in ongevallenfrequentie uitsluitend te relateren aan ‘Veilig werken? Zeker weten!’. Gezien de vele likes en reacties op de foto’s is wel duidelijk dat de medewerkers enthousiast zijn over het programma en de daaraan gekoppelde beloning. De implementatie van ‘Veilig werken? Zeker weten!’ verliep zonder grote problemen. Het programma is onder de aandacht gebracht door middel van posters en via een email naar alle leidinggevenden en veiligheidskundigen.

Succesfactoren
Een succesfactor van ‘Veilig werken? Zeker weten!’ is de steun van het hoger management. Voor deze implementatie is ruim budget gereserveerd. Ook is een succesfactor dat op een positieve manier naar veiligheid gekeken wordt. Door dit programma kijken medewerkers bewuster en kritischer naar de omgeving.
Valkuilen
Om ‘Veilig werken? Zeker weten!’ een positieve stimulans te geven werden in het begin veel van de inzendingen gehonoreerd, ook inzendingen die niet helemaal voldeden aan de gestelde criteria. Dit moest ervoor zorgen dat medewerkers enthousiast werden en ook daadwerkelijk iets gingen inleveren. Naar verloop van tijd zijn die criteria weer aangescherpt. Als gevolg daarvan wordt nu niet altijd begrepen waarom iets afgekeurd wordt.

Borging
Voor de goedkeuring van de voorstellen is een commissie van beoordelaars opgericht. Deze commissie is verantwoordelijk voor dit initiatief en het behouden van het initiatief.

Evaluatie
De effectiviteit van ‘Veilig werken? Zeker weten!’ is niet systematisch onderzocht, wel heeft een interne evaluatie plaatsgevonden van de effectiviteit op basis van gesprekken. Medewerkers laten weten enthousiast te zijn over de ingediende en gepubliceerde acties.

Wilt u meer informatie over deze Best Practice? Neem dan gerust contact op met NPAL.